• Systeemtherapie
 • Gezinstherapie
 • Relatietherapie
 • Psychosociale therapie
 • Coaching

Privacy Beleid

wardenier.systemen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik wil u graag heldere en transparante informatie geven over hoe ik met uw gegevens om ga.

Als systeemtherapeut doe ik er alles aan om uw privacy te waarborgen en houd ik mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat (werk) aantekeningen n.a.v. onze gesprekken.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig om zal gaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst hierover informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Grondslag voor deze verwerking is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de systeemtherapeut de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • BSN-nummer.
 • Zorgverzekering
 • Polisnummer
 • Naam en adres huisarts
 • Wel / niet akkoord met het versturen van een start en eindbrief aan de huisarts.
 • Reden van aanmelding

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota zelf kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

Verstrekking aan derden: De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hier vraag ik uitdrukkelijk uw schriftelijke toestemming voor. Desbetreffende formulieren zijn aanwezig in de praktijk. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verschafte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij kan opvragen. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Minderjarigen:

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door beide ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

Wardenier.systemen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de systeemtherapeut te laten overdragen, aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De systeemtherapeut kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Mocht de systeemtherapeut uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:

Als u naar aanleiding van dit Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

 

Schrijf u direct in!
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken